/ 7 نظر / 15 بازدید
شتاو

دقیقا! اگر هدف و تکاپو نباشه زندگی هم نیست. زنده باشی عزیزکم[ماچ]

دوشیزه مری جین

نبینم ناراحتیتو خانم!

دوشیزه مری جین

نبینم ناراحتیتو خانم!

H.K

وین نکته رمز... بله ، به نکته رمز اشاره فرمودید![چشمک] واضاع چطور است، خوبی خودت، خیلی وقت بود نیامده بودم!

شتاو

خوشتم گرک! اولین درس ما! یعنی دوست دارم[ماچ]

مریم

سلام مهسای عزیزم. خوبی؟ چقد دلم برات تنگ شده بود برای تو و قوطی کبریت. فقط اومدم که بگم به یادتم همیشه مهربون :*