بی ویرایش نوشت ها

» سلام :: ۱٩ بهمن ۱۳٩٤
» نسبیت :: ۱۳٩٤/٤/٦
» هوم؟ :: ۱۳٩٤/۳/٧
» close your eyes for ever :: ۱۳٩٤/٢/۸
» ❤️ :: ۱۳٩٤/۱/۸
» باید دوباره شروع کنم :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» خود ازاری هم حدی دارد :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۳
» ارام بخواب خانوم "الف" اینجا کسی به یادت است. :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» بیایید بلند بلند فکر نکنیم. :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» i feel loneliness :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» take my hand :: ۱۳٩۳/٥/٢
» happy... :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» به همین زودی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» ۱۳٩٢/۱٠/۱۱ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» برف و ادم برفی های امروز :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
» تمام میشوم بی هیچ حرفی :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» این پاییز بی رحم... :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» حرف هایی از گوشه کنار :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» i'll be back soon :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» حتی از نگاهش بیزارم :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» disaster :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» بعد از ان روز هنوز... :: ۱۳٩٢/۸/۸
» شوماخر هستم :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» زندگی همین است :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» نامه هایی که نوشته نخواهند شد :: ۱۳٩٢/٧/٩
» همین دلخوشی های کوچک و ساده :: ۱۳٩٢/٧/۸
» چون تو در من تمام شده ایی :: ۱۳٩٢/٧/۸
» همین حوالی... :: ۱۳٩٢/٧/٤
» بوی پاییز میاید... :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» سفرنامه مصور :: ۱۳٩٢/٦/۳
» my birthday :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» حیران امروز به روایت تصویر :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» بابا از پیر شدن میترسد :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» این من نیستم :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» عجیب اما واقعی… :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» هستم ولی خستم! :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» هر دمبیل :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» الزایمر برای مدت کوتاهی… :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» happy birthday :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» برای اقا جون… :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» سه نقطه … :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» همه چیز خلاصه شده است بین خواب و بیداری! :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» Every night in my dreams i see u i feel u!!! :: ۱۳٩٢/٢/٤
» ... :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» im sure that... :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» حرف هایم کلمه نمیشوند :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» از درد های نگفته :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» رونمایی از عکس ها :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» شما هم بازی کنید :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» It is snowing and u are not here :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» dont approach i afraid of u :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» flashback :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» فردا روشن است :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» i want you...to be free of all the pain* :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» happy birthday :: ۱۳٩۱/٩/۳
» think out loud :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» شاید درد آ ل ز ا ی م ر را زودتر به من برساند :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» شاید بتوان گفت اسپم :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» fiction :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» im wating for u :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» زیر نور ماه :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» سکه ی زندگی آدم ها فقط دو رو ندارد. :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» *u and me together nothing is better :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» بدرود :: ۱۳٩۱/٧/۱
» دپرسه میزنم اینجا بین سطرهایی که نوشته ام :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» تمام نشدم :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» جمعه ی من :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» فارغ خواهم شد :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» Sweet nothing :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» تابستان خود را چگونه گذراندید؟ :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» Worthless words :: ۱۳٩۱/٦/٩
» عمیق تر نگاه کن!! :: ۱۳٩۱/٦/٥
» Evil :: ۱۳٩۱/٦/٢
» cope with dreams :: ۱۳٩۱/٦/۱
» As easy as ABC :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» glance :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» دور ولی نزدیک :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» Hazardous :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» Every thing is a dream :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» I DONT CARE!! :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» به تاراج رفته! :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» choose your life :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» یک شب زندگی... :: ۱۳٩۱/٥/٦
» خودم را مینویسم... :: ۱۳٩۱/٥/٥
» سیر و سلوک در افکار :: ۱۳٩۱/٥/۱
» رمضان ماه عبادت,فرصت بنده شدن :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» تخلیه ی روحی روانی :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» اینجا ایرانه برادر من :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» شایدغلطیدن روی واژه ها :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» اندر احوالات من :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» :: ۱۳٩۱/۳/٩
» :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» :: ۱۳٩۱/۱/۱